BOX III Inhoud 12 stockflesjes, nummer 25 t/m 36

25, Purple Ray

Op 09-02-03 om 18.00 Nederlandse tijd, bundelden honderdduizenden mensen zich samen met de Vredesactivist James Twyman, om wereldvrede te creëren. Niet manipulerend vanuit de gedachtekracht, maar vanuit de scheppingskracht die ontstaat uit de liefdesenergie, die vrijkomt als men iets vanuit het hart manifesteert. Na de meditatie voelden velen duidelijk het Licht- liefdesveld dat geactiveerd was op aarde. Deze Lichttrillingen hebben we tijdens en na de meditatie vast mogen leggen met de hulp van Meestervrouwe Nada, de vertegenwoordigster van Liefde en de Engel Ariël die het psychische ontwaken stimuleert. In Purple Ray hebben wij Sneeuwklokjes en de Herkiem Diamant mee geprepareerd. De Herkiem Diamant versterkt het gevoel van eigenwaarde en activeert kracht en het vertrouwen om opnieuw te beginnen.

25, Purple Ray helpt om zielenpijn of emoties die veroorzaakt worden door verdriet, boosheid of teleurstelling etc. te accepteren en los te laten. Men kan de situatie die dit veroorzaakt gaan overdenken en verwerken. Purple Ray laat inzien dat men trouw moet blijven aan zijn eigen weg, zonder zichzelf weg te cijferen. Hij laat inzien dat het vasthouden van emoties de levenswijsheid, levensinzichten en praktische aardse kennis blokkeert. Purple Ray geeft mentaal, emotioneel en spiritueel inzicht in zichzelf. Hierdoor vindt men de innerlijke weg terug, zodat men weer vreugdevol kan deelnemen aan het leven. Hij activeert innerlijke rust en het inzicht dat men altijd sterker uit moeilijke situaties komt. Hij laat begrijpen dat levenservaringen helpen om een krachtige persoonlijkheid te ontwikkelen. Purple Ray werkt ondersteunend voor iedereen die het als een roeping zien om ‘het leed van de wereld’ te verzachten, o.a. onze geboren werkers in de gezondheidszorg, die het leed vaak stilletjes in zich meedragen. Purple Ray helpt hen om zichzelf in dit werk te kunnen handhaven en het verdriet te kunnen verwerken. Hij ondersteunt personen die vanuit hun beroep of positie beslissingen moeten nemen voor een ander, die door buitenwereld of gezinsleden niet begrepen of gewaardeerd worden. Ariël geeft kracht om alle problemen met Licht en liefde te omhullen. Meestervrouwe Nada’s energie laat inzien dat liefde de basis- gedachte van het Universum is tijdens alle moeilijkheden. Zij activeert het innerlijk licht om in liefde en vrede zijn littekens en wonden te helen. Zij zorgt dat moeilijkheden kunnen doorstromen zodat men niet vastloopt en opnieuw in zijn ontwikkeling zichzelf blokkeert. Kinderen en pubers zullen zichzelf niet meer toestaan om het zielsverdriet, zielsverlangen te blijven voelen.

Ook aards ontstane pijn, verdriet en boosheid mogen losgelaten worden, zodat er ruimte gecreëerd wordt om geborgenheid, vertrouwen, innerlijke vrede en liefde te laten integreren. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

26, Violet Ray

De roep van de Kosmos kijkt niet naar tijden! Zo mochten Mark en ikzelf in de zeer vroege ochtend van 04-04-02 een Energy prepareren van de trillingen die Ikeya Zhang teweegbracht. Om 04.33 uur reisde deze komeet zichtbaar in Nederland en heeft even op één lijn met de halve maan gestaan. Even later, onder het sterrenstelsel Andromeda en met de hulp van Meester St. Germain en de Engel Zadkiël, dienaren van de paarse straal, hebben we de schaal in ontvangst mogen nemen. In Violet Ray hebben we het Bosviooltje en de Amethist mee geprepareerd. De Amethist activeert licht in onheldere problemen en verlicht inzichten tijdens de transformatie naar het spirituele bewustzijn.

26, Violet Ray activeert persoonlijke groei en de bewustwording: Ik mag er zijn, ik mag gezien worden! Hij ondersteunt personen die schuchter zijn en zich niet durven te uiten uit onzekerheid of uit angst om gekwetst te worden. Bovendien ondersteunt Violet Ray personen die onnodige schuldgevoelens met zich meedragen, waardoor men geremd is om innerlijke processen te laten zien. Violet Ray helpt om zich thuis te voelen en zich aan te passen aan relaties, groepen, klasgenoten en werkcollega’s. Hij maakt dat men het leven positief beschouwt en voor ieder bestaan sympathie ervaart, zodat men meer open en met een positieve uitstraling op de omgeving af kan gaan. Hij helpt om relaties te onderhouden zonder dat men ernaar hoeft te streven om geliefd en geaccepteerd te worden. Hij moedigt aan om niet de kudde te volgen maar juist om zijn weg vanuit zelfvertrouwen en eigen zelfstandigheid te bewandelen. Zadkiël’s energie laat de wereldmaatschappij als een uitdaging zien en helpt om te communiceren vanuit het innerlijk weten. Zijn energie geeft een diep inzicht in de aard van de mens, zodat men gemakkelijker in contact kan treden en ontspannen met de medemens bezig kan zijn. St. Germain’s energie transformeert oude patronen die het bewustwordingsproces belemmeren. Hij activeert de kracht en het verlangen om deze aardse belemmeringen te overwinnen, zodat men ruimte kan creëren voor de ontplooiing van het nieuwe zelf. Hij activeert zijn alles uitzuiverende Violette Vlam, zodat men vanuit innerlijke harmonie, evenwichtig en verbonden met zichzelf op de voorgrond durft te treden, met de wetenschap dat zijn daden ook speciaal zijn. Hij geeft inzicht in de eigen fijngevoeligheid, zodat men de samenhang met zijn spirituele ontwikkeling kan gaan zien. De energie van St.Germain ondersteunt ook alle personen die beroepsmatig voor groepen staan of openbaar optreden. Hij helpt kinderen en pubers om zich niet meer te laten intimideren. Hij laat de kleine revolutionair transformeren en helpt om schuchterheid los te laten en om goed geaard op eigen benen te gaan staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Hart- Thymus Chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

27, Crystal Light

02-02-02 was een belangrijke kosmische datum, de allereerste Universele viering van het Licht. De 22ste dag na de activering van de Kristallijne-energieën die vanaf de Centrale Zon naar de aarde gezonden werden. Een energie die de weg klaar maakt voor de Kristallijne kinderen om geboren te worden. Deze nieuwe incarnaties zullen de collectieve trilling van de mensheid mee verhogen. Zij nemen een basiskennis mee, een hogere evolutionaire energie die de mensheid momenteel nog niet heeft. Hun vermogen van liefhebben en eenheidsbewustzijn gaat het algemene aardse begrip nog te boven. Dagen van tevoren werden wij regelmatig omringd door Meester Sananda die ooit op aarde als ons voorbeeld Jezus leefde. Hij sprak tijdens het prepareren de woorden: “Zoek jezelf, niet wie je bent geworden, maar het Lichtwezen in jezelf”. Sananda was in gezelschap van Engel Gabriël, de aankondiger en begeleider van Zielen die geboren gaan worden of teruggaan naar hun bestemming. In Crystal Light hebben wij de bloesem van de Hazelaar en Jade mee geprepareerd. Jade activeert vreugde en vrede tot in het diepst van de Ziel en verfrist het gevoelsleven en ondersteunt meditatietechnieken.

27, Crystal Light stimuleert een compleet nieuw inzicht in de ontplooiing van je eigen wezen. Hij brengt inzichten en duidelijkheid met betrekking tot keuzes, het beroep dat men uitoefent en zijn maatschappelijke ontplooiing. Hij beschermt en ondersteunt om zich af te sluiten van het gebeuren om zich heen en in het loslaten van aardse beslommeringen. Crystal Light activeert een rustgevend mediterend effect, zodat men de druk van het moeten en de prestatiedrang in deze wereld aankan. Hij werkt zeer sterk op het denken en haalt inzichten en verborgen talenten naar boven en helpt om deze vast te houden en te ontplooien. Gabriël’s energie helpt om zich af te stemmen op de levenskrachtenergie die rond de aarde stroomt. Hij beschermt voor overgevoeligheid tijdens Hogere bewustmakende Licht- coderingen en tijdens de maancycli.

Sananda’s energie maakt een energie vrij die eeuwenlang zijn weg zoekt om de verbinding met het Hogere te herstellen. Hij helpt om te vermijden dat men tegen zijn intuïtie in handelt. Sananda ondersteunt de intuïtie om te kunnen onderscheiden of het om de innerlijke stem gaat, of om principiële behoeften vanuit het ego. Hij helpt om zijn innerlijk middelpunt te vinden en om hogere Lichttrillingen vanuit de Kosmos te laten verankeren. Hij activeert inzicht en onderscheidings- vermogen in die stukken waar men rekening mee moet houden tijdens zijn levens- planning. Kinderen en pubers en vooral Indigo-, Sterren- Kristallijne- en hoogbegaafde kinderen, die vaak geweigerd en niet begrepen worden in hun talenten en in hun zijn, worden ondersteund in hun grootste angst die zij ervaren als een gebrek aan liefde. Crystal Light helpt hen om in hun eigen centrum te blijven. Om te durven zijn wie ze zijn. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en de Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

28, Infinite Love

De bloesem van de Hazelaar lonkte alweer dagen. De dag voor 17-02-03 werd ons duidelijk dat we in de vroege ochtenduurtjes een Energy mochten prepareren. Het was wonderbaarlijk om de volle Maan en de net opgekomen Zon recht tegenover elkaar aan de hemel te zien staan. Er was een bijzondere trilling en ook nu weer waren Meester Sananda en de Engel Gabriël aanwezig. In Infinite Love hebben wij de Chrysocolle samen met de bloesem van de Hazelaar mee geprepareerd. Chrysocolle brengt ons dichter bij gevoelens zoals kalmte, tolerantie en vrede en bevordert de gevoeligheid en versterkt de intuïtie.

28, Infinite Love beschermt zodat men zich niet méér richt op het welzijn van anderen dan op het welzijn van zichzelf. Hij laat ouders met huilbaby’s inzien dat deze hun ouders helpen om de grens van het zorgen voor een ander te gaan ontdekken. Infinite Love helpt in te zien hoe men voor een ander kan zorgen en tegelijkertijd vanuit eigen grens weet dat men genoeg gedaan heeft, zodat men weer naar eigen behoeftes kan gaan kijken. Hij voorkomt dat men alle behoeftes en vraagstellingen van de omgeving per omgaande vervult. Infinite Love helpt om ‘de oude fundering eruit te halen’ en opnieuw te beginnen. Hij laat herkennen dat men door aangeleerde gewoontes en door zichzelf weg te cijferen zijn levensweg door anderen laat bepalen. Hij geeft kracht om de zelfconfrontatie aan te durven gaan en om gewoontes te doorbreken die belemmeren om zichzelf te zijn. Hij stimuleert om verder te durven kijken, helpt om de spanningen die ontstaan door deze denkwijze kwijt te raken en om te voelen dat men nu positief bezig is. Infinite Love geeft duidelijkheid in de langere levenslijn en versnelt de processen in het leven. Hij helpt om beter de mensen te leren ‘scannen’ en om tussen de woorden door te luisteren. Gabriël versterkt de vrouwelijke kant van de persoonlijkheid, de rechter- hersenhelft, om subtiele gevoelens die men niet kan analyseren, te voelen en te ervaren! De energie van Sananda activeert het benodigde onderscheidings- vermogen om zijn levensweg te overdenken. Hij activeert de nodige rust in het innerlijke wezen om zo eerlijk mogelijk tegenover zichzelf te kunnen zijn. Hij helpt om zelfbewustzijn te ervaren, zonder twijfel, vanuit een sterke binding met zichzelf, Moeder Aarde en de Kosmos en om de omgang met anderen zo zuiver mogelijk te laten ervaren. Kinderen en pubers en “huil” baby’s worden geholpen om alle emoties die hun persoonlijke en spirituele ontplooiing belemmeren, in balans te brengen. Infinite Love helpt om hun drift en opvliegendheid te transformeren om te ervaren wat innerlijke vrijheid is. Hij geeft hen kracht om vanuit een liefdesenergie mee te helpen om oudere structuren te doorbreken, om de weg voor te bereiden voor een beter en vrijer leven in een menselijkere maatschappij. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

29, Life Energy

Tijdens de wereldheling van 03-03-03 werd vanaf 03.33 uur, vierentwintig uur lang gebeden voor de heling van Moeder Aarde en haar bewoners. Bovendien werd er om Goddelijke wijsheid gevraagd voor alle wereldleiders en een eed afgelegd door miljoenen Lichtwerkers om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen om de vrede, Universele liefde en heling van de mensheid mee te creëren. Aanwezig was Meester Padre Pio, een Meester die tijdens zijn leven zeer toegewijd was aan zijn Godsbewustzijn en meesterschap bezat over zijn fysiek en etherisch lichaam. Hij verschijnt momenteel bij velen die hun leven afstemmen op het Christusbewustzijn, om hen te overtuigen dat men moet blijven hopen en vertrouwen, dat er kracht in hun gebed schuilt. Ook verscheen de Engel Suriël. Hij liet ons weten dat zolang de mensheid nog niet naar de dieren of zijn eigen gevoel kan luisteren, hij één van de engelen is die de mensheid begeleidt om de gevolgen van aardse rampen te beperken. In Life Energy hebben wij de bloesem van de Elzenboom en Rookkwarts mee geprepareerd. Rookkwarts daagt uit om verantwoording te nemen voor zijn leven en activeert positieve gedachtepatronen.

29, Life Energy helpt om overlevingsstructuren, waardoor men o.a. als een eenling werkt, al zijn energie in zijn werk, relaties of een ander stort, te transformeren. Om denkwijzen zoals zich te sterk betrokken voelen, te hoge eisen aan zichzelf stellen of geabsorbeerd worden door zelf opgelegde verplichtingen, om te zetten in nieuwe denkwijzen. Life Energy troost hen die “van binnen” eenzaam zijn en een bepaalde warmte en geborgenheid niet kunnen ervaren door deze overlevingsstructuren. Hij laat de warmte en goede bedoelingen van anderen herkennen zodat men gemakkelijker met de medemens in contact kan treden en communiceren. Hij laat inzien dat men door zijn energie anders te verdelen meer aan zichzelf toekomt. Life Energy activeert nieuwe levensenergie en inzicht, stimuleert om deze in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling. Hij geeft inzicht in ongezonde verhoudingen en helpt om te breken met slepende verbindingen en relaties die men niet los kan laten. Hij werkt kracht-gevend bij het afscheid nemen in processen zoals echtscheiding, het sterven van een geliefde, een dementerende ouder of kinderen die het huis verlaten. De energie van Padre Pio helpt om de reinheid en volmaaktheid in zichzelf te vinden voor de ontwikkeling van het bewustzijn, en om met meer openheid en een ontspannende energie de wereld kleurrijker te ervaren. Nadat men zijn eigen heling heeft ervaren, activeert hij een intuïtief begrip voor het lichamelijk welzijn en de daarmee samenhangende emoties om de mensheid te helpen. Kinderen en pubers leren om zich niet te overhaasten en om ongelukjes te voorkomen, bijv. zich vaak stoten. Life Energy helpt hen om eerlijk, geduldig en beheerst te zijn en onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij voorkomt dat ze overgevoelig reageren op goedbedoelde kritiek. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

30, Blue Ray

Energetische hoogte punten zijn de herfst en lente wisseling, er is dan een poortopening naar de Dolfijnenmatrix laag in Moeder Aarde. Hierdoor heeft men dan de mogelijkheid om zich af te stemmen op kwaliteiten van deze prachtige dieren. Algemeen bekend zijn hun communicatieve en intuïtieve vermogens, hun behulpzaamheid en eenheid in samenzijn. Door zich af te stemmen tijdens de gebruikelijke wereldmeditatie, die dit jaar op 20-03-03 om 20.00 uur plaats vond, verhogen de watermoleculen in Moeder Aarde en in het fysieke lichaam, die beide voor 70% uit water bestaan. De wereldmeditatie is ontstaan vanuit de gedachte om wereldwijd een vredige samenleving in eenheid te creëren. Het verbaasde ons achteraf dan ook niet meer, dat er een samenkomst van Meester- energieën plaatsvond tijdens het prepareren van deze Energy. De aanwezige Meesters waren: El Morya, Kuthumi, Sananda en St. Germain, vergezeld door Engel Michaël. Ook voor ons was dit een hele bijzondere ervaring! In Blue Ray hebben wij ontluikende blaadjes van de Populier, Rode Granaat en Kunziet mee geprepareerd. Granaat bevordert zelfvertrouwen en levensvreugde, Kunziet ondersteund om te volharden in zijn doelen en taken, helpt om problemen niet te ontwijken.

30, Blue Ray geeft inzicht in conflicten die vanuit de gedachtewereld belemmeren in de ontplooiing. Hij stimuleert zeer sterk de linker- en rechter hersenhelft, waardoor men leert om het “nadenken” onder controle te krijgen en zichzelf in balans te brengen. Het wils element ‘ik wil mijn leven veranderen’ wordt hierdoor aangemoedigd door eigen inzichten. Hij geeft inzicht in angsten die aanwezig zijn vanuit de denkwijzen waardoor men geen contact krijgt met zijn gevoel. Hij stimuleert om in te zien, dat als men zijn eigen wil en levensvisie waarmee men hier op aarde gekomen is, het ‘innerlijk vuur’ dat vaak door anderen ondergesneeuwd wordt, aanwakkert, men voor altijd beschermd wordt. Blue Ray stimuleert om zijn eigen drijfveer te leren kennen en deze te vormen tot een eigen levensvisie en om vanuit deze visie te handelen. Hierdoor kan men in vreugde zeggen: “Dit ben Ik, en daar leef ik naar”! De energie van El Morya activeert de kracht om te luisteren naar zijn Hogere wil, waardoor het Hogere Plan duidelijk wordt. Hij transformeert het lagere ego naar zelfgewilde discipline.

Sananda’s energie activeert het kosmisch bevel, om al zijn activiteiten vanuit de Hogere wil te openbaren. De energie van Kuthumi activeert kwaliteiten zoals geduld, innerlijke kalmte, heldere inzichten en de intuïtie, waardoor spirituele onwetendheid en menselijke opvattingen over zichzelf en anderen kunnen transformeren naar een Hoger Weten. St. Germain’s energie activeert verheven kwaliteiten, het verlangen om het lagere ego over te geven aan het innerlijke Goddelijke Zelf waardoor men loyaal, eerbiedig en vanuit Universele liefde een toonbeeld kan zijn. Michaël bekrachtigt al deze aspecten vanuit zijn Lichtkracht. Kinderen en pubers worden ondersteund in deze “wil aspecten”. Bovendien hersteld Bleu Ray energetisch alle Licht- lichamen, waardoor zij beschermd worden voor invloeden van buitenaf. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

31, Pink Ray

Op 11-03-03 gaven vele Lichtwerkers gehoor aan de oproep van de Meesters, om een poort die geopend werd op de 33ste breedtegraad van Moeder Aarde mee te verankeren. Niemand zal zich verwonderen over het feit dat dit midden in Irak ligt!

Duidelijk is dat de mensheid weer hulp mag ontvangen tijdens de wereldcrisis waarin zij verkeert. Het activeren van deze poort geeft de mogelijkheid om de vrijgekomen Licht- en Vredesenergie vanuit de vijfde dimensie zoveel mogelijk te laten door resoneren. Iedereen die ontvankelijk is voor de geïntroduceerde energie, heeft niet alleen de mogelijkheid om deze in zijn Lichtlichamen te laten verankeren, maar kan deze ook via de handchakra’s doorgeven om het Licht en de Vrede

veelvuldig te introduceren. Al dagen hadden wij beelden van een derde Roze straal waarin een vrouwelijk wezen resoneerde. Tijdens het prepareren verscheen Meestervrouwe Venus, vergezeld door een prachtige energie. Later bleek dat het een Elohim met de naam Amora was. Beiden vertegenwoordigen de derde straal! In Pink Ray hebben wij Roze Kwarts en de ontluikende blaadjes van de Beuk mee geprepareerd. Roze Kwarts laat zien hoe men met zachtmoedigheid, harmonie en liefde kan inwerken op zijn omgeving.

31, Pink Ray activeert vele verschillende vormen van verantwoordelijkheid. Hij helpt om verantwoordelijk met zijn lichaam om te gaan en geeft inzicht in de voeding die men tot zich neemt. Hij activeert kracht als men steun nodig heeft bij stoppen met roken of een andere verslaving die het lichaam schaadt. Pink Ray activeert de verantwoording als men moeite heeft om langdurige verplichtingen of een relatie aan te gaan. Leert indien nodig om verantwoording te nemen voor zijn daden en uitspraken. Pink Ray ondersteunt in het filteren en herkennen aan welke problemen men zich moet wijden en welke bij de ander horen. Hij geeft inzicht dat men tijdens hulpvragen er voor een ander mag zijn, maar dat de uiteindelijke  verantwoordelijkheid bij de ander ligt. Meestervrouwe Venus en Amora activeren de Hogere Hartchakra kwaliteiten en bereiden voor om verantwoordelijk met de spirituele krachten van het Universum om te gaan. Hun energie wordt concreet geactiveerd wanneer men voor een bepaalde taak staat die verantwoordelijke eisen stelt. Hun energie laat inzien dat men medeverantwoordelijk is voor het welzijn en de vrede hier op Aarde. Dat zolang er donkere gedachten en woorden resoneren in de atmosfeer van onze planeet, de Aarde niet kan doorschuiven naar het Licht. Zij activeren hun roze energie van liefde in de Lichtlichamen, waardoor hun liefdesenergie kan verankeren in het bewustzijn en men een betrouwbare uitstraling krijgt, waardoor men verantwoordelijke taken krijgt toebedeeld. Kinderen en pubers leren om te gaan met hun verantwoordelijkheid. Amora beschermt hen voor schadelijke indrukken en voor signalen van de geluidloze communicatie die ze opvangen vanuit de onderbewustzijnslagen van hun ouders en hun omgeving. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen en de hypofyse, die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde- en Galactischepoort chakra’s geactiveerd.

32, Inner Peace

Over de gehele wereld was op 05-05-02 de spectaculaire stand te zien van Mars, de planeet van agressie, maar ook de wil tot zelfrealisatie én van Saturnus, de karmische planeet, die ons met onze verantwoordelijkheid en daden confronteert en van Venus, de planeet van liefde en harmonie. Met zijn drieën vormden zij een perfecte gelijkzijdige driehoek. Tijdens een periode van het niet kunnen begrijpen van extreem veel hogere bewustzijns- waarnemingen vroeg ik aan mijn helpers om een bewijs. Er werd mij gezegd dat ik naar Avebury moest gaan en daar een teken in een bloemenveld zou vinden.

Diezelfde nacht hadden kosmische energieën prachtig de planeetstand van 5 mei gecombineerd met de stand van 10 mei de eenwording van Venus en Mars weergegeven in een veld vol prachtig geel Mosterdzaad. Meester Maha Chohan, een machtige leraar die tijdens zijn levens een opmerkelijk uithoudingsvermogen tentoon spreidde, en de Engel Camaël, die kracht geeft aan diegenen die geestelijk of lichamelijk gekwetst zijn, waren aanwezig tijdens het prepareren van deze Energy. In Inner Peace prepareerde wij de bloesem van de Wilg en de Sodaliet in mee. Sodaliet stelt in staat om standvastig doelen te verwezenlijken.

32, Inner Peace helpt om het zinloos geestelijk of lichamelijk geweld dat men heeft ondergaan te verwerken en los te laten. Ervaringen waardoor men diep gekwetst is zoals extreem geweld dat zich afspeelde in de huiselijke sfeer, geweld in het huwelijk, seksueel geweld, ruzies waar men ongewild bij betrokken raakte, teleurstellingen in de liefde etc. Hij helpt om woede en bitterheid over datgene wat men ondergaan heeft, los te laten met de wetenschap dat een ieder van ons zich zal moeten verantwoorden tegenover de Goddelijke Wereld voor zijn daden hier op aarde. Inner Peace laat inzien dat men karmisch voor de uitdaging is gesteld om problemen met intermenselijke relaties op te lossen en dat men de mogelijkheid heeft om de eigenschap van het vergeven te verwerven. Camaël helpt om moed te vinden om het hart te openen zodat men kan vergeven. Hij bevrijdt van angsten en verdriet die verhinder om zijn ware potentieel te vinden en te verwezenlijken. De energie van Maha Chohan geeft kwaliteiten vrij om het bewustzijn te verhogen en om vrij van trots te zijn. Hij activeert de wetenschap dat zelfs gedachten karma creëren en de wijsheid om gedachten te ordenen en daarmee de eigen realiteit vorm te geven en laat levenslessen begrijpen. Hierdoor is men tot een grote zelfdiscipline in staan, zodat men gecompliceerde opgaven aan kan gaan. Men ontvangt zelfkennis om zijn spirituele krachten te herkennen, te accepteren en te gebruiken om zich voor hogere taken in het leven in te zetten. Bij kinderen en pubers vergroot Inner Peace het gevoel van veiligheid waardoor ze sterker in het leven staan. Hij helpt om contactschuwheid, alles krampachtig onder controle willen houden of zelfs het baasje willen spelen te overwinnen. Werkt energetisch krachtig op de stuit t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren die staan voor Innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

De komende drie Energies 33 Balance, 34 Regeneration en 35 Self Healing stimuleren om meesterschap te verkrijgen over gemoedsstemmingen. In alle drie hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoedsstemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meestervrouwe Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

33, Balance

We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de leven dragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Balance hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meestervrouwe Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

33, Balance activeert een reis door het onderbewustzijn om de volledigheid van zijn eigen geestelijke aspecten te kunnen ervaren, zodat de gevoelswereld grijpbaar wordt. Men verkrijgt inzicht in innerlijke chaos, onrustige gevoelens zoals depressiviteit, machteloosheid en het gevoel dat men héél veel wil, maar niet precies weet wat. Balance laat inzien dat men door deze chaos in zijn gevoelswereld hyperactief en zenuwachtig over kan komen op de buitenwereld en dat deze gevoelens de bron van rusteloosheid en onzekerheid zijn. Gevoelens waardoor hetgeen men leert zich niet kan ontplooien.

Balance brengt het gevoelsleven in balans, werkt als een soort organiser en maakt vrij van zwaarmoedige gedachten. Men kan gaan inzien dat de waarheid zich niet met het verstand laat doorvorsen, als het hart met zijn oorspronkelijke vreugde, niet een deel bijdraagt. Rafaël’s energie activeert de intuïtie zodat men zich kan gaan richten op concrete opgaven. Hij ondersteunt de zoektocht, ook op spiritueel gebied en brengt inzichten op een tedere manier vanuit een innerlijke rust. Hij activeert groei betreffende het bewustzijnsniveau, waaronder weten wat men wil en hoe men keuzes maakt etc. Dit geeft automatisch ruimte en een opgewekt en voldaan gevoel. Meestervrouwe Venus activeert wilskracht en zelfdiscipline om zijn diepere energie, zichzelf, te vinden. Ze activeert kracht waardoor men zichzelf kan blijven en men zijn bewustzijn en spirituele kracht vorm kan geven, zodat de helende gaven waarover de persoon beschikt, die aangetrokken wordt door Balance, ontdekt kan worden. Zij helpt om de medemens vanuit onconventionele ideeën en het intuïtieve begrip te helpen.

De Lichtcoderingen van de Zon nodigen uit om de vervulling van toekomstmogelijkheden te ontdekken en om deze te weerspiegelen. Zijn Lichttrillingen herstellen en beschermen de Lichtlichamen. Kinderen en pubers worden geholpen om zichzelf te vinden en om hun overactief gedrag, ontstaan door hun gevoelswereld, duidelijk te herkennen en deze uit te balanceren. Hierdoor kunnen ze aanduiden wat ze willen en zich vanuit hun innerlijke zekerheid gaan ontplooien. Werkt energetisch krachtig op Stuit t/m de Hypofyse chakra’s. Stimuleert energetisch de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen en de hypofyse, die staat voor de controleur van de spirituele en intellectuele hersendelen.

Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Holle Aarde- en Galactische poort chakra’s geactiveerd.

34, Regeneration

We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de leven dragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Balance hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meestervrouwe Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

34, Regeneration helpt om zich niet meer te laten verstoren door eigen bevreesdheid, gecreëerd door een minderwaardigheidsgevoel. Hij werkt zuiver op het kunnen zijn en laten zien wie men werkelijk is. Hij activeert regeneratiekrachten en transformeert het latente gevaar dat men zich afhankelijk opstelt. Hij geeft inzicht dat men hierdoor labiel kan overkomen en vervreemding kan gaan creëren binnen relaties, gezinssituaties of in de werksfeer. Door dit inzicht kan men de indruk van afhankelijkheid en het gevoel zich te moeten verbinden met anderen om iets te verwezenlijken achter zich laten. Regeneration transformeert het streven om een doel te bereiken en het gevoel dat men ‘stuurloos’ leeft.

Hij geeft kracht om de confrontatie met de gevoelens waar men door getroffen wordt aan te gaan en om de zelf ingesproken vrees vrij te laten. Hij laat positieve kanten zien en het zuivere wezen dat duidelijk aanwezig is herkennen. Regeneration geeft kracht en inzicht in de angsten die verantwoorde- lijk zijn voor het tegenhouden om te zijn wie men is en zelfvertrouwen en volharding om datgene te doen wat men wil doen. De Lichtcoderingen van de Zon activeren rijkelijk energie om eigen ideeën en inzichten zelfstandig naar buiten te brengen. Rafaël’s energie helpt om inzichten op een invoelende wijze over te brengen. Hij helpt om bewust te worden dat men op eigen kracht positieve eigenschappen in kan zetten. Meestervrouwe Venus helpt om kosmische krachtbronnen aan te boren. Zij stimuleert om in te zien dat men klaar is om zijn mooie talenten te ontwikkelen, talenten die ongebruikt bleven doordat men ze zich niet kon herinneren omdat men te kampen had met eigen problematiek. Zij helpt om een pilaar te zijn waartegen men kan steunen en om een lichtpuntje voor zijn omgeving te zijn. Haar helende energieën activeren de wetenschap dat men een beroep kan doen op de Heilige Kamer van zijn hart, om elke dag opnieuw zijn mentale en emotionele wezen af te stemmen op het “IK BEN”. Men gaat inzien dat, elke keer dat men positief zijn intentie op het Christusbewustzijn afstemt, men een reactie van liefde terug ontvangt waardoor de zelfliefde kan groeien. Kinderen en pubers leren om controle te krijgen over uitbarstingen van woede, die ze demonstreren om hun gevoel van zwakte te compenseren. Gevoelens die ontstaan uit onmacht, doordat ze zich te zeer vastklampen aan ouders, leerkrachten, vrienden etc. Ze leren zich onafhankelijk op te stellen. Regeneration activeert hun innerlijke lichtkracht en levensvreugde. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Kierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

35, Self Healing:

We wisten dat de aarde, met de mensheid, zich in een overgangsperiode bevond en dat haar biosfeer transformeerde naar de noösfeer. De biosfeer is de leven dragende energie rondom onze planeet, waarbinnen de evolutie van levensvormen zich voltrekt. De noösfeer is een dunne laag die de biosfeer omhult en o.a. het bewust denken bevat dat de mens bezit. Deze noösfeer vormt zich uit de chronosfeer die de levensvormen hier op aarde informeert en dirigeert. Deze bevat ook het tijdsconcept van de aarde. Het is de sfeer die de tijdcycli voor de aarde bewaart. Tijd is de derde dimensie, en deze mogen wij gaan overwinnen! Deze overgang is een natuurlijk evolutieproces van onze Zon, een levende energie die de mensheid naar zelfreflectie en tijdens de evolutie van het instinctieve naar het telepathische vermogen helpt. Dit is alleen mogelijk als men ruimte in gedachten en emoties kan transformeren naar het luisteren in liefde naar jezelf en je eigen lichaam. Achteraf bleek dat de zonnevlekpieken op deze dag het hoogtepunt bereikt hadden. We voelden ook de kracht van de Centrale Zon, de bron van het gehele Universum, het begin van alle psychische en spirituele creaties hier op aarde. In Balance hebben wij de rode en witte bloemetjes van de Hennepnetels en Groene Aventurijn mee geprepareerd. Groene Aventurijn brengt kalmte en rust resoneert in onze gemoeds- stemmingen. Helderheid en geduld kunnen hun intrede doen. Tijdens het prepareren waren wij omringd door prachtige Natuur- Elementalen en Engel Rafaël, de regent van de planeet Mercurius, die altijd aangeroepen kan worden voor ondersteuning als men moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Ook verscheen Meestervrouwe Venus, de etherische psychische kracht van de planeet Venus. Haar kracht in deze Energies is o.a. het polariseren van de chakra’s. Haar energie wijzigt de lichtstralen zodanig, dat ze gebundeld blijven trillen per chakra en niet meer kunnen terugkaatsen of afbreken.

35, Self Healing is voor iedereen waarbij zelfstandigheid en een eigen mening zich niet heeft kunnen ontplooien. Dit kan ontstaan zijn doordat ouders/verzorgers hen tijdens hun ontwikkelingsfase taken uit handen namen, of doordat men bekritiseerd werd tijdens zijn taken. Het leven komt hierdoor vaak zwaar over en men wordt geconfronteerd met gevoelens van faalangst en twijfel. Ook angsten, het zich druk maken al voordat men iets doet of gaat beleven zijn hierop terug te voeren, evenals reacties om zijn gevoelens te compenseren door overmatig te eten. Ook de neiging om anderen “te kopen” voordat men met hulpvragen naar buiten durft te treden vloeit hier uit voort. Self Healing stimuleert het inzicht dat men deze zelf ingesproken lasten achter zich kan laten. Hij activeert gemoedsrust en innerlijke kalmte en moedigt aan om hulp te vragen bij twijfel. Self Healing geeft inzicht dat men niet bang hoeft te zijn om te falen, dat alles geleerd moet worden en dat het praktische handelen wordt ontwikkeld, juist door te durven handelen. Hij geeft zelfvertrouwen en het inzicht hoe men zijn angsten kan transformeren, zodat men positieve gedachtes zelf kan creëren. Rafaël helpt om versneld zijn zelfstandigheid te bereiken en te versterken en om inzichten en de communicatie te vergroten. Hij geeft de kracht om consequent datgene te bereiken wat men wil. De energie van Meestervrouwe Venus werkt beschermend, zodat men zich open kan stellen t.o.v. zijn partner, familie, collega’s etc., zonder voorbehoud en de vrees om afgewezen te worden. Zij helpt om zich te verbinden met zichzelf en de angst voor het onbekende, zoals bijvoorbeeld zijn ontwikkeling op spiritueel gebied, los te laten. Zij activeert de scheppingskracht en kennis uit ervaringen komt vrij met de wetenschap welk “voedsel“ zijn Ziel nodig heeft. De ichtcoderingen van de Zon activeren de mogelijkheid om dit naar buiten te reflecteren en herstellen de verbinding met Moeder Aarde en de Kosmos. De kleur roze wordt geactiveerd in de aura, zodat zelfliefde kan verankeren. Kinderen en pubers leren vaardigheden te ontwikkelen om samen te werken en te delen. Zij leren inzien hoe men, zonder agressie, ouders duidelijk kan maken dat ze meer losgelaten moeten worden. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid, de thymusklier die staat voor zelfvertrouwen en de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen en de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Walvis Matrix- en Christusbewustzijn chakra’s geactiveerd.

36, Yellow Ray

Op 12-12-2001 was een wereldwijde bijeenkomst van Lichtwerkers. Lichtwerkers die zich bundelden om de hoge Lichtfrequenties die naar de aarde gezonden werden te verankeren. Deze frequenties kunnen de mensheid helpen om het hart te openen zodat men zijn ego en de dualiteit kan overstijgen. Aanwezig waren Meester Kuthumi en Aartsengel Michaël om hun deugden mee te verankeren, zodat men karmisch van aangeleerde eigenschappen vrij kan komen, waardoor men zich de Goddelijke leringen weer kan gaan herinneren. Leringen zoals diepe stilte in jezelf, de Heilige Geometrie, kennis van de astronomie en de leer:” IK BEN DIE IK BEN”! Leringen die Kuthumi in zijn leven als Pythagoras zich eigen maakte. Michaëls energie weerspiegelt en activeert het Licht van onze Schepper, dat in staat is om de innerlijke alchemie te activeren. In Yellow Ray hebben wij de Oranje Bekercup en de Zwarte Toermalijn mee geprepareerd. De Zwarte Toermalijn geeft inspiratie, zelfvertrouwen en doorzettings- vermogen en transformeert negatieve krachten in en rondom ons door middel van spirituele energie.

36, Yellow Ray is voor personen die hun tijd ver vooruit zijn, maar dit nog niet tot ontplooiing kunnen brengen. Hij helpt om gevoel in zijn handelingen en structuur tijdens zijn groeiproces aan te brengen. Hij geeft het inzicht dat men aan zichzelf moet werken, iets wat niet altijd lukt omdat er een bepaalde “weerstand’ is. Dit gevoel kan ontstaat zijn doordat men een fundamentele zekerheid miste door een onstabiele kindertijd of conflicten met zijn ouders. Het resultaat hiervan is meestal conflicten met de eigen ontplooiing. Yellow Ray helpt om deze invloeden in het leven los te laten. Hij geeft inzicht hoe men op een liefdevolle en zorgzame manier aan zichzelf kan werken en zelfkennis hoe men kan transformeren van het hoofd naar het hart. Yellow Ray activeert de innerlijke alchemie, om verborgen talenten vanuit onderbewustzijnslagen te transformeren naar het bewustzijn. Michaël ondersteunt om gevoelens niet ongecontroleerd weer te geven. Hij geeft rust en inzicht om voorgevoelens te gaan herkennen. Kuthumi’s energie stimuleert om vanuit een natuurlijke openheid en zonder angsten ontvankelijk te zijn voor de leringen en de verborgen krachten van het Universum. Zijn kracht leert hoe men in zijn privé leven en in het openbaar hiermee om kan gaan. Hij laat ervaren dat de verbinding met het Hoger Zelf, gecombineerd met ondernemingslust, een goede fundering is voor verdere transformatie. Kinderen en pubers leren om hun verveling, bijvoorbeeld tijdens schoollessen die “verouderd” zijn en aanpassingsfrustraties onder controle te krijgen. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Nek-Kin chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachts- klieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelf- vertrouwen en de schildklier en bijschildklieren, die staan voor doorzettingsvermogen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Dolfijn Matrixen Sterrenpoort chakra’s geactiveerd.

Distributie van de Cosmic&Flower Energies:

Bovenstaande producten kunt u bestellen via onze webshop

U kunt deze producten ook telefonisch of per e-mail bestellen bij:

Apotheek Hahnemann:

De Krommert 12a, 1851 ZE Heilo

Website: zie de web-shop

Email: recept@hahnemann.nl

Tel. +31 (0)72 5325373

Verdere verkoop punten:

Bij alle docenten en tijdens de opleidingen

Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen,

elke dag opnieuw!

Close Menu