Theorieën over de overdracht van energetische trillingen.

Wetenschappers van instituten als Princeton en Standford zijn tot de conclusie gekomen, dat nul punt energie wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot gebieden die al eeuwen een mysterie zijn voor de wetenschap. Volgens hun theorieën zijn alle levende wezens uiteindelijk pakketjes kwantumenergie die informatie met dit pulserende energieveld uitwisselen. We resoneren als het ware met de wereld (dus zeker met onze eigen energetische lagen) om ons heen. Wetenschappelijke experimenten hebben aangetoond dat er zoiets als een levenskracht is, die door het universum stroomt, (net zoals George Lucas suggereert in Star Wars).Als we rekening houden met het nul punt energieveld, vinden we wellicht ook een wetenschappelijke verklaring, voor bijvoorbeeld de energetische geneeskunde.

Russische onderzoeken hebben in de zestigerjaren al uitgewezen dat genetische informatie op een elektromagnetische wijze wordt overgedragen op de celkern. Dit is door middel van het cytopathisch spiegeleffect bewezen.

In de jaren negentig hebben Russische onderzoekers ontdekt dat DNA licht uitstraalt en op licht reageert. Het DNA blijkt te communiceren met het morfogenetische veld.

Jasmuheen stelt, dat de kracht die het menselijk lichaam aandrijft niet chemisch maar etherisch is. Ether vult de gehele driedimensionale ruimte van de mens en is zelfs aanwezig tussen de protonen en elektronen van de materie.

Fritz-Albert Popp (Duitse biofysicus) heeft ook dergelijke bewijzen geleverd. Testen met fotovermenigvuldigers lieten zien dat zonnebloemen, maar ook vissen en zelfs bacteriën, licht uitzenden.En dat deze golfresonantie niet alleen gebruikt wordt om binnen het lichaam te communiceren maar, ook tussen levende wezens onderling. Dit kan bijvoorbeeld verklaren hoe het mogelijk is dat scholen vissen of zwermen vogels een perfecte coördinatie onderling bereiken, zelfs als de dieren zich op kilometers afstand van elkaar bevinden.

Voor Popp is b.v. homeopathie, niet veel anders dan een voorbeeld van resonantieabsorptie. Als een verstoorde frequentie in het lichaam bepaalde symptomen kan veroorzaken, volgt daaruit dat een sterke verdunning van een substantie die dezelfde symptomen produceert,dezelfde frequentie draagt. Doordat deze resoneert, en vervolgens geabsorbeerd wordt door het lichaam, kan het lichaam weer terugkeren in de gezonde toestand.

Popp dacht na over de aanwezigheid van licht in de natuur. Hij concludeerde, dat we bij het eten van plantaardig voedsel fotonen opnemen en deze opslaan. Als we bijvoorbeeld broccoli eten, dan wordt deze tijdens de spijsvertering omgezet in kooldioxide en water, plus het licht dat in de plant opgeslagen was van de zon en kosmos (fotosynthese). We extraheren het kooldioxide en elimineren het water, maar het licht, een EM-golf, wordt blijkbaar door het lichaam opgenomen en verspreidt de energie van de fotonen en worden door het gehele spectrum van EM-frequenties verdeeld. Deze energie is volgens hem de motor voor alle moleculen in ons lichaam; de fotonen zetten alle processen in het lichaam aan.

Popp denkt dat EM-moleculaire signalering zelfs een verklaring kan bieden voor acupunctuur. Het lichaam beschikt over een systeem van meridianen dat diep in het weefsel ingebed is, waardoor een nulpuntenergie vloeit, ook wel Chi, Prana of de levenskracht genoemd. Deze levenskracht gaat via de acupunctuurpunten het lichaam in en vloeit naar dieper gelegen orgaanstructuren, waardoor het lichaam van deze energie wordt voorzien.

Mark van de Ven hij maakte mij ook attent op een stukje geschreven door Udo Erasmus. Deze schrijft, dat “licht absorberen een belangrijk kenmerk van essentiële vetzuren is”. (essentiële vetzuren treft men voornamelijk aan in celmembranen, maar ook in het erfelijk materiaal, waar ze mogelijk een rol spelen in het handhaven van de chromosoomstabiliteit en een functie hebben in het beginnen en beëindigen van de Gen-expressie).

Marcel Vogel, een geleerde die de occulte eigenschappen van kristallen en planten onderzoekt, beschrijft de werking van bloesemremedies als volgt: ‘bloesemremedies zijn een meetbare vorm van materie die geabsorbeerd kan worden door het etherische lichaam en zich daar omzet in krachten, die de gezondheid en het gehele organisme stimuleren’.

Een groot gedeelte betreffende deze theorieën kunt u terug vinden in het boek van:

Mark van de Ven: Voorbij de erfzonde, de dood op zijn retour? ISBN 907563636-9

Maandblad Medisch Dossier, inf. tel. 010-4365380

De theorie van Mark en mij is:

De mens is een netwerk van complexe energievelden die in verbinding staan met het cel-systeem. Deze verbinding van frequenties gaat als volgt: via chakra’s, nadis, meridianen, ka-kanalen naar DNA, aminozuren en biochemische processen naar lichamelijke gezondheid.

Celdeling vindt plaats o.a. via voeding en fotosynthese. Fotosynthese wordt hier, vanuit onze visie, bedoeld als een fotochemische reactie door de opname van universele energieën. Foto- (veroorzaakt door licht), synthese -(verbinding van afzonderlijke elementen tot een nieuw geheel).

Deze energieën, niet alleen uit het door ons zichtbare licht van de zon, maar ook uit de voor ons onzichtbare lichttrillingen uit de kosmos, veroorzaken een alchemistische reactie, die omgezet wordt in biofotonen; lichtquant deeltjes, die door het energetisch continuüm opgenomen zijn en doorgegeven worden aan de cellen. Dit verklaart voor ons ook de werking die men ervaart, wanneer men een Energy uitwendig toepast.

Door energetische lichttrillingen, zoals het innemen van de Cosmic&Flower Energies met een bepaalde consequente regelmaat, is de cel in staat om deze informatie op te slaan, te laten resoneren in het celgeheugen en toe te passen in de celdeling.

Op deze wijze decodeer je alle innerlijke pijn die genetische expressie belemmert, decodeer je de opgeslagen informatie in de energetisch lagen.

En je activeert via fotosynthese de cel om de informatie, die in een Energy aanwezig is, in je op te nemen. Dit leidt tot een omzetting van de energieën die daarmee gemoeid zijn. Er treedt een transformatie op in het bewustzijn en de eigen zelfgenezende energie treedt weer in werking, omdat de blokkerende emoties op cellulair niveau gereinigd zijn.

De moleculaire werking van onze cellen wordt weer geactiveerd, doordat de fijnstoffelijke energieën in ons energetisch continuüm weer doorstromen naar onze cellen. Zo kunnen de fysieke klachten worden verbeterd of soms zelfs worden geëlimineerd.

Dit werkt als volgt:

Wij gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten én vanuit het huidige leven, zoals bijvoorbeeld angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid.

Het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan, die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam. Dit komt doordat er toxine (gifstoffen) via de Lichtlichamen, door de chakra’s en via de meridianen en Ka- Lichtkanalen, met de bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in onze lichaamscellen opgeslagen worden. Er ontstaat een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit ons fysieke lichaam stromen, met als gevolg een homeostatisch interactief syndroom, opgevolgd door fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grofstoffelijk lichaam.

Het decoderen en coderen van alle niveaus van de fijnstoffelijke Lichtlichamen én de huidige genetischestructuur, door de werking van de C&F Energies gaat als volgt:

Fase 1: Door de hoge combinatie van lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies in te nemen activeert een alchemistische reactie. De aanwezige Lichttrillingen van de Energies, resoneren via de celkern door het energiesysteem. Geleidelijk worden de meridianen, Ka- Lichtkanalen, chakra’s en Lichtlichamen, welke invloed hebben op het functioneren van de met hen geassocieerde cellen, doortrokken met de opgeslagen Lichttrillingen vanuit de Energies. Tijdens dit proces zuiveren de Energies de psyche, de menselijke geest, door in dit geval de emoties nogmaals subtiel, ondersteund door de Energies, te laten ervaren en de daarmee samenhangende gedachtepatronen te onderscheiden. Het decoderen is hiermee geactiveerd.

Fase 2: Door het herkennen van onverwerkte én karmische verankerde ervaringen en door de daarmee samenhangende gedachtepatronen te leren plaatsen en los te laten, ontstaat een gezuiverde doorstroming en een samenwerking van de energiekanalen, chakra’s, subchakra’s en de Lichtlichamen onderling. Vervolgens treedt een transformatie op in het bewustzijn en tevens wordt de moleculaire werking van de cellen weer geactiveerd doordat men cellulair gereinigd is. Van hieruit treedt het eigen zelfgenezende vermogen, weer in werking en kan men de levensweg, met de daarbij behorende uitdagingen, vanuit innerlijke krachten volgen. Zo kunnen fysieke klachten worden verbeterd of zelfs geëlimineerd.

Fase 3: Vanuit een zuivere, stabiele doorstroming van het energetisch continuüm en de herstelde innerlijke rust en kracht, kunnen de Lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies gaan verankeren in de Lichtlichamen. Zo kan voorkomen worden dat men terugvalt in oude patronen met de daarbij behorende symptomen.

Fase 4: Vanuit het geactiveerde bewustzijn wordt men weer ontvankelijk voor het integreren van Hogere bewustzijnsfrequenties en kan men zich afstemmen op het collectieve transformatieproces en men de mogelijkheid heeft om door te stromen naar inzichten, die leiden naar heelheid vanuit het Christus- oftewel Boeddhabewustzijn, ( het Ascensionproces).

Fase 5: De Energies stimuleren en activeren geleidelijk de hypofyse, epifyse en 22 chakra’s. Bovendien ondersteunen zij de psychische en fysieke klachten die de veranderingen van het energetische veld en de genetische structuur, het DNA, in dit gehele transformatie proces met zich meebrengen. De Energies helpen om dit proces te transformeren, zodat oude frequenties op cellulair niveau gezuiverd worden en ontvankelijk wordt voor hogere verfijnde elektron- frequenties vanuit de kosmos, ook wel Aquarius coderingen genoemd.

Fase 6: Geleidelijk aan herstellen zich fijnstoffelijke velden, platonische lichamen, die zich in en rondom het fysieke lichaam behoren te bevinden (en waar oude alchemisten zoals o.a. Pythagoras al bekend mee waren). Dit zijn Geometrische elektromagnetische energievelden, zoals o.a het Ster Tetraëderveld. Uiteindelijk zal men zich weer kunnen verbinden met de kracht van een energieveld, de Mer Ka Ba genoemd. Het woord Mer verwijst naar een Lichtfrequentie die alleen bekend was tijdens de 18e Dynastie. Ka betekent de individuele Geest, of het Goddelijk dubbel van het fysieke lichaam. Ba staat voor de interpretatie van de specifieke werkelijkheid van de Geest. Vanuit de Mer Ka Ba kan men zijn meesterschap creëren.

Wat die ongrijpbare, bijna magische kracht van onze Energies ook moge zijn, voor ons staat vast dat genezing verband houdt met de Levensgeest zelf, die zich manifesteert bij mensen die hulp zoeken. Onze Energies kunnen de mensheid helpen in de Zielenstrijd binnen transformatie processen, door het opruimen van hun blokkades en in het vinden van hun eigen Goddelijke Kern. Ze werken ondersteunend maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen, elke dag opnieuw!

Close Menu