BOX III Inhoud 12 stockflesjes, nummer 25 t/m 36

25, Purple Ray


Op 09-02-03 om 18.00 Nederlandse tijd, bundelden honderdduizenden mensen zich samen met de Vredesactivist James Twyman, om wereldvrede te creëren. Niet manipulerend vanuit de gedachtekracht, maar vanuit de scheppingskracht die ontstaat uit de liefdesenergie, die vrijkomt als men iets vanuit het hart manifesteert. Na de meditatie voelden velen duidelijk het Licht- liefdesveld dat geactiveerd was op aarde. Deze Lichttrillingen hebben we tijdens en na de meditatie vast mogen leggen met de hulp van Meestervrouwe Nada, de vertegenwoordigster van Liefde en de Engel Ariël die het psychische ontwaken stimuleert. In Purple Ray hebben wij Sneeuwklokjes en de Herkiem Diamant mee geprepareerd. De Herkiem Diamant versterkt het gevoel van eigenwaarde en activeert kracht en het vertrouwen om opnieuw te beginnen.

25, Purple Ray helpt om zielenpijn of emoties die veroorzaakt worden door verdriet, boosheid of teleurstelling etc. te accepteren en los te laten. Men kan de situatie die dit veroorzaakt gaan overdenken en verwerken. Purple Ray laat inzien dat men trouw moet blijven aan zijn eigen weg, zonder zichzelf weg te cijferen. Hij laat inzien dat het vasthouden van emoties de levenswijsheid, levensinzichten en praktische aardse kennis blokkeert. Purple Ray geeft mentaal, emotioneel en spiritueel inzicht in zichzelf. Hierdoor vindt men de innerlijke weg terug, zodat men weer vreugdevol kan deelnemen aan het leven. Hij activeert innerlijke rust en het inzicht dat men altijd sterker uit moeilijke situaties komt. Hij laat begrijpen dat levenservaringen helpen om een krachtige persoonlijkheid te ontwikkelen. Purple Ray werkt ondersteunend voor iedereen die het als een roeping zien om ‘het leed van de wereld’ te verzachten, o.a. onze geboren werkers in de gezondheidszorg, die het leed vaak stilletjes in zich meedragen. Purple Ray helpt hen om zichzelf in dit werk te kunnen handhaven en het verdriet te kunnen verwerken. Hij ondersteunt personen die vanuit hun beroep of positie beslissingen moeten nemen voor een ander, die door buitenwereld of gezinsleden niet begrepen of gewaardeerd worden. Ariël geeft kracht om alle problemen met Licht en liefde te omhullen. Meestervrouwe Nada’s energie laat inzien dat liefde de basis- gedachte van het Universum is tijdens alle moeilijkheden. Zij activeert het innerlijk licht om in liefde en vrede zijn littekens en wonden te helen. Zij zorgt dat moeilijkheden kunnen doorstromen zodat men niet vastloopt en opnieuw in zijn ontwikkeling zichzelf blokkeert. Kinderen en pubers zullen zichzelf niet meer toestaan om het zielsverdriet, zielsverlangen te blijven voelen. Ook aards ontstane pijn, verdriet en boosheid mogen losgelaten worden, zodat er ruimte gecreëerd wordt om geborgenheid, vertrouwen, innerlijke vrede en liefde te laten integreren. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Zonnevlecht chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Kruin chakra geactiveerd.

26, Violet Ray

De roep van de Kosmos kijkt niet naar tijden! Zo mochten Mark en ikzelf in de zeer vroege ochtend van 04-04-02 een Energy prepareren van de trillingen die Ikeya Zhang teweegbracht. Om 04.33 uur reisde deze komeet zichtbaar in Nederland en heeft even op één lijn met de halve maan gestaan. Even later, onder het sterrenstelsel Andromeda en met de hulp van Meester St. Germain en de Engel Zadkiël, dienaren van de paarse straal, hebben we de schaal in ontvangst mogen nemen. In Violet Ray hebben we het Bosviooltje en de Amethist mee geprepareerd. De Amethist activeert licht in onheldere problemen en verlicht inzichten tijdens de transformatie naar het spirituele bewustzijn.

26, Violet Ray activeert persoonlijke groei en de bewustwording: Ik mag er zijn, ik mag gezien worden!  Hij ondersteunt personen die schuchter zijn en zich niet durven te uiten uit onzekerheid of uit angst om gekwetst te worden. Bovendien ondersteunt Violet Ray personen die onnodige schuldgevoelens met zich meedragen, waardoor men geremd is om innerlijke processen te laten zien. Violet Ray helpt om zich thuis te voelen en zich aan te passen aan relaties, groepen, klasgenoten en werkcollega’s. Hij maakt dat men het leven positief beschouwt en voor ieder bestaan sympathie ervaart, zodat men meer open en met een positieve uitstraling op de omgeving af kan gaan. Hij helpt om relaties te onderhouden zonder dat men ernaar hoeft te streven om geliefd en geaccepteerd te worden. Hij moedigt aan om niet de kudde te volgen maar juist om zijn weg vanuit zelfvertrouwen en eigen zelfstandigheid te bewandelen. Zadkiël's energie laat de wereldmaatschappij als een uitdaging zien en helpt om te communiceren vanuit het innerlijk weten. Zijn energie geeft een diep inzicht in de aard van de mens, zodat men gemakkelijker in contact kan treden en ontspannen met de medemens bezig kan zijn. St. Germain's energie transformeert oude patronen die het bewustwordingsproces belemmeren. Hij activeert de kracht en het verlangen om deze aardse belemmeringen te overwinnen, zodat men ruimte kan creëren voor de ontplooiing van het nieuwe zelf. Hij activeert zijn alles uitzuiverende Violette Vlam, zodat men vanuit innerlijke harmonie, evenwichtig en verbonden met zichzelf op de voorgrond durft te treden,
met de wetenschap dat zijn daden ook speciaal zijn. Hij geeft inzicht in de eigen fijngevoeligheid, zodat men de samenhang met zijn spirituele ontwikkeling kan gaan zien. De energie van St.Germain ondersteunt ook alle personen die beroepsmatig voor groepen staan of openbaar optreden. Hij helpt kinderen en pubers om zich niet meer te laten intimideren. Hij laat de kleine revolutionair transformeren en helpt om schuchterheid los te laten en om goed geaard op eigen benen te gaan staan. Werkt energetisch krachtig op de Stuit t/m de Hart- Thymus Chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

27, Crystal Light

02-02-02was een belangrijke kosmische datum, de allereerste Universele viering van het Licht. De 22ste dag na de activering van de Kristallijne-energieën die vanaf de Centrale Zon naar de aarde gezonden werden. Een energie die de weg klaar maakt voor de Kristallijne kinderen om geboren te worden. Deze nieuwe incarnaties zullen de collectieve trilling van de mensheid mee verhogen. Zij nemen een basiskennis mee, een hogere evolutionaire energie die de mensheid momenteel nog niet heeft.  Hun vermogen van liefhebben en eenheidsbewustzijn gaat het algemene aardse begrip nog  te boven. Dagen van tevoren werden wij regelmatig omringd door Meester Sananda die ooit op aarde als ons voorbeeld Jezus leefde. Hij sprak tijdens het prepareren de woorden: “Zoek jezelf, niet wie je bent geworden, maar het Lichtwezen in jezelf”. Sananda was in gezelschap van Engel Gabriël, de aankondiger en begeleider van Zielen die geboren gaan worden of teruggaan naar hun bestemming. In Crystal Light hebben wij de bloesem van de Hazelaar en Jade mee geprepareerd. Jade activeert vreugde en vrede tot in het diepst van de Ziel en verfrist het gevoelsleven en ondersteunt meditatietechnieken.

27, Crystal Light stimuleert een compleet nieuw inzicht in de ontplooiing van je eigen wezen. Hij brengt inzichten en duidelijkheid met betrekking tot keuzes, het beroep dat men uitoefent en zijn maatschappelijke ontplooiing. Hij beschermt en ondersteunt om zich af te sluiten van het gebeuren om zich heen en in het loslaten van aardse beslommeringen. Crystal Light activeert een rustgevend mediterend effect, zodat men de druk van het moeten en de prestatiedrang in deze wereld aankan. Hij werkt zeer sterk op het denken en haalt inzichten en verborgen talenten naar boven en helpt om deze vast te houden en te ontplooien. Gabriël's energie helpt om zich af te stemmen op de levenskrachtenergie die rond de aarde stroomt. Hij beschermt voor overgevoeligheid tijdens Hogere bewustmakende Licht- coderingen en tijdens de maancycli. Sananda’s energie maakt een energie vrij die eeuwenlang zijn weg zoekt om de verbinding met het Hogere te herstellen. Hij helpt om te vermijden dat men tegen zijn intuïtie in handelt. Sananda ondersteunt de intuïtie om te kunnen onderscheiden of het om de innerlijke stem gaat,
of om principiële behoeften vanuit het ego. Hij helpt om zijn innerlijk middelpunt te vinden en om  hogere Lichttrillingen vanuit de Kosmos te laten verankeren. Hij activeert inzicht en onderscheidings- vermogen in die stukken waar men rekening mee moet houden tijdens zijn levens- planning. Kinderen en pubers en vooral  Indigo-, Sterren- Kristallijne- en hoogbegaafde kinderen, die vaak geweigerd en niet begrepen worden in hun talenten en in hun zijn, worden ondersteund in hun grootste angst die zij ervaren als een gebrek aan liefde. Crystal Light helpt hen om in hun eigen centrum te blijven. Om te durven zijn wie ze zijn. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- en de Heiligbeen chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Hypofyse chakra geactiveerd.

28, Infinite Love

De bloesem van de Hazelaar lonkte alweer dagen. De dag voor 17-02-03 werd ons duidelijk dat we in de vroege ochtenduurtjes een Energy mochten prepareren. Het was wonderbaarlijk om de volle Maan en de net opgekomen Zon recht tegenover elkaar aan de hemel te zien staan. Er was een bijzondere trilling en ook nu weer waren Meester Sananda en de Engel Gabriël aanwezig. In Infinite Love hebben wij de Chrysocolle samen met de bloesem van de Hazelaar mee geprepareerd. Chrysocolle brengt ons dichter bij gevoelens zoals kalmte, tolerantie en vrede en bevordert de gevoeligheid en versterkt de intuïtie.

28, Infinite Love beschermt zodat men zich niet méér richt op het welzijn van anderen dan op het welzijn van zichzelf.
Hij laat ouders met huilbaby’s inzien dat deze hun ouders helpen om de grens van het zorgen voor een ander te gaan ontdekken. Infinite Love helpt in te zien hoe men voor een ander kan zorgen en tegelijkertijd vanuit eigen grens weet dat men genoeg gedaan heeft,  zodat men weer naar eigen behoeftes kan gaan kijken. Hij voorkomt dat men alle behoeftes en vraagstellingen van de omgeving per omgaande vervult. Infinite Love helpt om ‘de oude fundering eruit te halen’ en opnieuw te beginnen. Hij laat herkennen dat men door aangeleerde gewoontes en door zichzelf weg te cijferen zijn levensweg door anderen laat bepalen. Hij geeft kracht om de zelfconfrontatie aan te durven gaan en om gewoontes te doorbreken die belemmeren om zichzelf te zijn.
Hij stimuleert om verder te durven kijken, helpt om de spanningen die ontstaan door deze denkwijze kwijt te raken en om te voelen dat men nu positief bezig is. Infinite Love geeft duidelijkheid in de langere levenslijn en versnelt de processen in het leven. Hij helpt om beter de mensen te leren ‘scannen’ en om tussen de woorden door te luisteren. Gabriël versterkt de vrouwelijke kant van de persoonlijkheid, de rechter- hersenhelft, om subtiele gevoelens die men niet kan analyseren, te voelen en te ervaren! De energie van Sananda activeert het benodigde onderscheidings- vermogen om zijn levensweg te overdenken. Hij activeert de nodige rust in het innerlijke wezen om zo eerlijk mogelijk  tegenover zichzelf te kunnen zijn. Hij helpt om zelfbewustzijn te ervaren, zonder twijfel, vanuit een sterke binding met zichzelf, Moeder Aarde en de Kosmos en om de omgang met anderen zo zuiver mogelijk te laten ervaren. Kinderen en pubers en “huil” baby’s worden geholpen om alle emoties die hun persoonlijke en spirituele ontplooiing belemmeren, in balans te brengen. Infinite Love helpt om hun drift en opvliegendheid te transformeren om te ervaren wat innerlijke vrijheid is. Hij geeft hen kracht om vanuit een liefdesenergie mee te helpen om oudere structuren te doorbreken, om de weg voor te bereiden voor een beter en vrijer leven in een menselijkere maatschappij. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Hart- Thymus chakra’s. Stimuleert energetisch de pancreas, die staat voor zekerheid in het denken en de bijnieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de thymusklier, die staat voor zelfvertrouwen. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aardester- en Zielster chakra’s geactiveerd.

29, Life Energy

Tijdens de wereldheling van 03-03-03  werd vanaf  03.33 uur, vierentwintig uur lang gebeden voor de heling van Moeder Aarde en haar bewoners. Bovendien werd er om Goddelijke wijsheid gevraagd voor alle wereldleiders en een eed afgelegd door miljoenen Lichtwerkers om werkelijk verantwoordelijkheid te nemen om de vrede, Universele liefde en heling van de mensheid mee te creëren. Aanwezig was Meester Padre Pio, een Meester die tijdens zijn leven zeer toegewijd was aan zijn Godsbewustzijn en meesterschap bezat over zijn fysiek en etherisch lichaam. Hij verschijnt momenteel bij velen die hun leven afstemmen op het Christusbewustzijn, om hen te overtuigen dat men moet blijven hopen en vertrouwen, dat er kracht in hun gebed schuilt. Ook verscheen de Engel Suriël. Hij liet ons weten dat zolang de mensheid nog niet naar de dieren of zijn eigen gevoel kan luisteren, hij één van de engelen is die de mensheid begeleidt om de gevolgen van aardse rampen te beperken. In Life Energy hebben wij de bloesem van de Elzenboom en Rookkwarts mee geprepareerd. Rookkwarts daagt uit om verantwoording te nemen voor zijn leven en activeert positieve gedachtepatronen.

29, Life Energy helpt om overlevingsstructuren, waardoor men o.a. als een eenling werkt, al zijn energie in zijn werk, relaties of een ander stort, te transformeren. Om denkwijzen zoals zich te sterk betrokken voelen, te hoge eisen aan zichzelf stellen of geabsorbeerd worden door zelf opgelegde verplichtingen, om te zetten in nieuwe denkwijzen. Life Energy troost hen die “van binnen” eenzaam zijn en een bepaalde warmte en geborgenheid niet kunnen ervaren door deze overlevingsstructuren. Hij laat  de warmte en goede bedoelingen van anderen herkennen zodat men gemakkelijker met de medemens in contact kan treden en communiceren. Hij laat inzien dat men door zijn energie anders te verdelen meer aan zichzelf toekomt. Life Energy activeert nieuwe levensenergie en inzicht, stimuleert om deze in te zetten voor zijn eigen ontwikkeling. Hij geeft inzicht in ongezonde verhoudingen en helpt om te breken met slepende verbindingen en relaties die men niet los kan laten. Hij werkt kracht-gevend bij het afscheid nemen in processen zoals echtscheiding, het sterven van een geliefde, een dementerende ouder of kinderen die het huis verlaten. De energie van Padre Pio helpt om de reinheid en volmaaktheid in zichzelf te vinden voor de ontwikkeling van het bewustzijn, en om met meer openheid en een ontspannende energie de wereld kleurrijker te ervaren. Nadat men zijn eigen heling heeft ervaren, activeert hij een intuïtief begrip voor het lichamelijk welzijn en de daarmee samenhangende emoties om de mensheid te helpen. Kinderen en pubers leren om zich niet te overhaasten en om ongelukjes te voorkomen, bijv. zich vaak stoten. Life Energy helpt hen om eerlijk, geduldig en beheerst te zijn en onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Hij voorkomt dat ze overgevoelig reageren op goedbedoelde kritiek. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Milt-Navel chakra’s. Stimuleert energetisch de geslachtsklieren, die staan voor evenwichtigheid en doelbewustheid en de bijnieren, die staan voor innerlijk licht. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering wordt de Epifyse chakra geactiveerd.

30, Blue Ray

Energetische hoogte punten zijn de herfst en lente wisseling, er is dan een poortopening naar de Dolfijnenmatrix laag in Moeder Aarde. Hierdoor heeft men dan de mogelijkheid om zich af te stemmen op kwaliteiten van deze prachtige dieren. Algemeen bekend zijn hun communicatieve en intuïtieve vermogens, hun behulpzaamheid en  eenheid in samenzijn. Door zich af te stemmen tijdens de gebruikelijke wereldmeditatie, die dit jaar op 20-03-03 om 20.00 uur plaats vond, verhogen de watermoleculen in Moeder Aarde en in het fysieke lichaam, die beide voor 70% uit water bestaan. De wereldmeditatie is ontstaan vanuit de gedachte om wereldwijd een vredige samenleving in eenheid te creëren. Het verbaasde ons achteraf dan ook niet meer, dat er een samenkomst van Meester- energieën plaatsvond tijdens het prepareren van deze Energy. De aanwezige Meesters waren: El Morya, Kuthumi, Sananda en St. Germain, vergezeld door Engel Michaël. Ook voor ons was dit een hele bijzondere ervaring! In Blue Ray hebben wij ontluikende blaadjes van de Populier, Rode Granaat en Kunziet mee geprepareerd. Granaat bevordert zelfvertrouwen en levensvreugde, Kunziet ondersteund om te volharden in zijn doelen en taken, helpt om problemen niet te ontwijken.

30, Blue Ray geeft inzicht in conflicten die vanuit de gedachtewereld belemmeren in de ontplooiing. Hij stimuleert zeer sterk de linker- en rechter hersenhelft, waardoor men leert om het  “nadenken” onder controle te krijgen en zichzelf in balans te brengen.
Het wils element ‘ik wil mijn leven veranderen’ wordt hierdoor aangemoedigd door eigen inzichten. Hij geeft inzicht in angsten die aanwezig zijn vanuit de denkwijzen waardoor men geen contact krijgt met zijn gevoel. Hij stimuleert om in te zien, dat als men zijn eigen wil en levensvisie waarmee men hier op aarde gekomen is,  het ‘innerlijk vuur’ dat vaak door anderen ondergesneeuwd wordt, aanwakkert, men voor altijd beschermd wordt. Blue Ray stimuleert om zijn eigen drijfveer te leren kennen en deze te vormen tot een eigen levensvisie en om vanuit deze visie te handelen. Hierdoor kan men in vreugde zeggen: “Dit ben Ik, en daar leef ik naar”! De energie van El Morya activeert de kracht om te luisteren naar zijn Hogere wil, waardoor het Hogere Plan duidelijk wordt. Hij transformeert het lagere ego naar zelfgewilde discipline. Sananda’s energie activeert  het kosmisch bevel, om al zijn activiteiten vanuit de Hogere wil te openbaren. De energie van Kuthumi activeert  kwaliteiten zoals geduld, innerlijke kalmte, heldere inzichten en de intuïtie, waardoor spirituele onwetendheid en menselijke opvattingen over zichzelf en anderen kunnen transformeren naar een Hoger Weten. St. Germain's energie activeert verheven kwaliteiten, het verlangen om het lagere ego over te geven aan het innerlijke Goddelijke Zelf waardoor men loyaal, eerbiedig en vanuit Universele liefde een toonbeeld kan zijn. Michaël bekrachtigt al deze aspecten vanuit zijn Lichtkracht. Kinderen en pubers worden ondersteund in deze “wil aspecten”. Bovendien hersteld Bleu Ray energetisch alle Licht- lichamen, waardoor zij beschermd worden voor invloeden van buitenaf. Werkt energetisch krachtig op de Stuit- t/m de Epifyse chakra’s. Stimuleert energetisch de epifyse, die staat voor helder denken. Klierkunde Mazdaznan. Na verankering worden de Aarde Hartkristal- en Centrale Zon chakra’s geactiveerd.

Box III 31 t/m 36